Genetics
Recessive

คือ งูที่ต้องเป็น Homozygous คือต้องการยีนส์แบบเดียวกันมาจับคู่กันทั้งจากพ่อและแม่เพื่อที่จะสามารถแสดงลวดลายและสีสันพิเศษออกมา หากได้รับยีนส์เพียงตัวเดียวก็จะไม่แสดงสีสันที่พิเศษออกมาแต่จะอยู่ในรูปแบบของ Heterozygous หมายความว่า ในงูที่เป็น Het จะไม่แสดงลวดลายหรือสีสันพิเศษใดๆออกมาเลย แต่จะมียีนส์ของ morph นั้นๆแฝงอยู่ภายใน

Heterozygous X Normal (ลูกงูแต่ละตัวจะมีโอกาส 50% ที่จะเป็น Het)
Heterozygous X Heterozygous (ลูกงูที่มีลักษณะเหมือน Normal และทุกตัวมีโอกาส 66% ที่จะเป็น Het)
Homozygous X Normal (ลูกงูทุกตัวเป็น Het)
Homozygous X Heterozygous
Homozygous X Homozygous